„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.
O projekcie
„Innowacyjna technologia wytwarzania i rozlewu wina gronowego oraz sposób organizacji produkcji, jako czynniki podniesienia, jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie"

Nadrzędnym celem realizacji operacji jest podniesienie jakości i atrakcyjności polskich wyrobów winiarskich. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez wykonanie m.in. następujących zadań: a. udoskonalenie technologii uprawy winorośli (badania polowe i laboratoryjne, raporty, publikacje) b. udoskonalenie procesu organizacji rozlewu wina (utworzenie mobilnej pilotażowej linii rozlewczej, ujednolicenie standardu rozlewu win, eliminacja wadliwych praktyk, wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych) c. opracowanie metody marketingu wina w skali regionalnej przy udziale jednego pośrednika, wspierający rynek lokalnych produktów i producentów.

Rezultatem realizacji zadań będą m.in. a. stworzenie zaleceń uprawowych winorośli i procedury organizacji rozlewu wina gwarantujących produkcję wina o podwyższonej jakości b. wypracowanie metody marketingu utworzonego w trakcie projektu brendu "dolnośląskiej marki wina" wraz z wdrożeniem jej promocji c. podanie do szerokiego grona odbiorców wyników przeprowadzonych badań w ramach niniejszego projektu.

Głównymi korzyściami projektu będzie stworzenie zaleceń dla uczestników projektu gwarantujących produkcję wina o podwyższonej jakości m.in. o mniejszym stopniu utlenienia, wyższej zawartości związków biologicznie czynnych, wysokich wartościach aromatycznych i smakowych, potwierdzonych analizami bromatologicznymi, wyprodukowanych z zastosowaniem nowoczesnych metod agrotechnicznych przy jednoczesnym obniżeniu syntentycznych środków ochrony roślin z uwzględnieniem zaproponowanych zaleceń metodyki integrowanej produkcji winorośli. Korzyścią z realizacji  projektu będzie również  utworzenie modelu współpracy producentów w zakresie organizacji rozlewu wina oraz promocji marki lokalnej i skrócenia łańcucha dostaw poprzez promowanie wspólnego brandingu i miejsca dystrybucji. Pozwoli to zwiększyć przychody producentów na skutek eliminacji pośredników w łańcuchu dostaw. Korzyścią pośrednią rezultatu projektu będzie także zwiększenie i rozpowszechnienie uzyskanych wyników badań naukowych i poszerzenie wiedzy na temat produkcji winogron i wina w kraju.

Korzyści operacji związane są bezpośrednio z jej celami i obejmują: a. opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonego produktu  w postaci wina o podwyższonych walorach jakościowych (potwierdzonych próbami laboratoryjnymi i wynikami badań bromatologicznych); b. doskonalenie technologii polowej produkcji winogron przerobowych (wyrażonej w zaleceniach dla producentów - opracowanie dostępne na stronie internetowej projektu); c. pilotażowe wdrożenie udoskonalonej metody organizacji rozlewu wina i wytworzenia produktów winiarskich (wyrażone w formie udostępnionej procedury organizacyjnej); d. wdrożenie wypracowanej w projekcie metody marketingu "dolnośląskiej marki wina" (prezentacja produktów oznaczonych tym brandem); e. organizacja sprzedaży w ramach krótkiego łańcucha dostaw;  f.  wdrożenie działań mających na celu wzmocnienie udziału produktów wytworzonych lokalnie w rynku spożywczym (promocja na stronie projektu, w interencie na portalach społecznościowych w lokalnych mediach); g. rozpowszechnienie opracowań przygotowanych na potrzeby projektu, upublicznienie wyników badań z dostepem Open Access.