„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.
Aktualności
Liść – ważny element winnej latorośli
Szczególną uwagę podczas badań przywiązujemy do stanu odżywienia i zdolności fotosysntetycznych liści. To bardzo ważny organ, który decyduje zarówno o wielkości jak i jakości plonu. Analizujemy barwę liści, która skorelowana jest z zawartością chlorofilu ale także zasobnością liści w azot. Nasze pomiary skonfrontujemy z badaniami laboratoryjnymi.
June 17, 2021
Letnie pomiary w winnicach
Oceniamy przyjęcia na założonych wiosną poletkach doświadczalnych. Z reguły przyjęły się wszystkie. Poprawiamy plany polowe, weryfikujemy je w terenie i wykonujemy pomiary roślin. Badamy między innymi ich stan fizjologiczny, procesy oddychania, pobieramy liście i glebę do badań laboratoryjnych. Za każdym razem komplet pomiarów wykonujemy na każdym poletku doświadczalnym, w każdej badanej kombinacji. Wysoka temperatura nie sprzyja nasze pracy. Powyżej 35°C winorośl już nie produkuje tlenu, przechodzi w stan „hibernacji”, zamyka aparaty szparkowe i „wegetuje’ czekając na lepsze warunki pogodowe. Naukowcy zaangażowani w badania, mimo, że lubią słoneczna pogodę, czasem też mają już nieco dość.
June 17, 2021
Przezimowanie młodych krzewów winorośli
Zima 2020/2021 nie była dla winogrodników zbyt łaskawa. Na wielu winnicach temperatura spadła znacznie poniżej -20ºC, co zanotowały zamontowane w ramach projektu stacje meteorologiczne. Na szczęście sadzonki w wielu lokalizacjach znajdowały się w tym czasie głęboko pod śniegiem. Stan wypadów po tak srogiej, jak na ostatnie lata, zimie nie jest jednak znaczny i zwykle nie przekracza 5%. Ze względu na późną wiosnę winorośl „wystartowała” z wegetacją znacznie później niż we wcześniejszych sezonach, dlatego badania, razem z poborem gleb wykonaliśmy nieco później niż w 2020 roku.
June 17, 2021
Opracowujemy Krótki łańcuch dostaw
Zadanie badawczy dotyczące opracowania krótkiego łańcucha dostaw jest ostatnim elementem badań przeprowadzanych w projekcie IQ Grape (zadanie E). Stanowi ono podsumowanie, mające na celu scharakteryzowanie procesów „podróży” lokalnego wina od producenta do konsumenta. Opracowanie ankiety diagnozującej aktualne procesy sprzedaży wina obejmowało analizę badań dotyczących dystrybucji produktów rolnych, zastosowanych metod badawczych i zbieranych na etapie badania zmiennych. Na tej podstawie przygotowany został zestaw pytań badawczych. Przeprowadzono także badania pilotażowe mające na celu weryfikację opracowanych pytań badawczych pod kątem ich czytelności. Wnioski z badań pilotażowych pozwoliły zakończyć prace nad ostatecznych kształtem ankiety. Aktualnie trwają badania mające na celu pozyskanie danych od konsorcjantów. W następnych krokach koncepcja badań przewiduje przeprowadzenie analiz statystycznych wyników ilościowych badań ankietowych, analiz przestrzennych ścieżki logistycznej produktów oraz analiz wariantowych lokalizacji punktu bezpośredniej sprzedaży wina dolnośląskiego. Wyniki tych badań mają stanowić podstawę dla uruchomienia punktu bezpośredniej sprzedaży wina dolnośląskiego. Wyniki badań dotyczących aktualnej dystrybucji lokalnego wina posłużyć mają ostatecznie do analizy możliwości aplikacji krótkiego łańcucha dostaw (uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) zgodnie z koncepcją strefy żywicielskiej, stosowanej w badaniach w sektorze gospodarki żywnościowej.
June 10, 2021
Opracowujemy metodę marketingu "Dolnośląskiej Marki Wina"
W ramach projektu realizujemy zadanie badawcze polegające na przygotowanie wspólnego brandu dla odmian uprawianych w regionie, z których pozyskiwane są trunki o wysokich walorach jakościowych. Pierwszym etapem badania było określenie i charakterystyka grupy docelowej, do której będzie kierowana komunikacja oraz ustalenie profilu „idealnego klienta”. W badaniu przyjęto założenie, że idealną grupą docelową będą stanowili konsumenci win rzemieślniczych (także ci potencjalni), charakteryzujący się specyficznymi cechami demograficznymi i osobowościowymi. W kolejnej fazie projektu została dokonana charakterystyka poszczególnych dolnośląskich producentów win. Prócz tego przeanalizowano dotychczasową formę komunikacji lokalnych producentów wina oraz instytucji/organizacji ich promujących w oparciu o System Identyfikacji Wizualnej (logotypy, hasła reklamowe) oraz aktywność w mediach społecznościowych. Dokonano także charakterystyki i podziału konkurencji na dalszą i bliższą (Rys. 1).
June 10, 2021
MPLR – Mobilna Pilotażowa Linia Rozlewcza już dostępna
Od kwietnia 2021 roku, w ramach projektu prowadzone są badania organizacji rozlewu wina w gospodarstwach winiarskich województwa dolnośląskiego. Do tego celu opracowano i przygotowano Mobilną Pilotażową Linię Rozlewczą. Prowadzony rozlew przy jej użyciu ma na celu zautomatyzować prace w gospodarstwach winogrodników, a prowadzone badania zoptymalizować ten proces z uwzględnieniem zaplecza oraz potencjału produkcyjnego członków Grupy Operacyjnej. Ponadto, w zakresie badan organizacji nowego procesu rozlewu, prowadzone są z członkami GO kwestionariusze wywiadu, które pozwolą ocenić efektywność ekonomiczną i organizacyjną dolnośląskich winnic bez użycia, oraz z zastosowaniem MPLRa.
June 10, 2021
IQ Grape – UPWr poprawi lokalne wina
Produkcja wina nie zaczyna się w winiarni. Produkcja wina to nie tylko fermentacja, leżakowanie w beczkach, czy butelkowanie wina, choć czynniki te dla jego jakości są bardzo ważne.
January 16, 2020