Opracowujemy Krótki łańcuch dostaw

June 10, 2021

Zadanie badawczy dotyczące opracowania krótkiego łańcucha dostaw jest ostatnim elementem badań przeprowadzanych w projekcie IQ Grape (zadanie E). Stanowi ono podsumowanie, mające na celu scharakteryzowanie procesów „podróży” lokalnego wina od producenta do konsumenta. Opracowanie ankiety diagnozującej aktualne procesy sprzedaży wina obejmowało analizę badań dotyczących dystrybucji produktów rolnych, zastosowanych metod badawczych i zbieranych na etapie badania zmiennych. Na tej podstawie przygotowany został zestaw pytań badawczych. Przeprowadzono także badania pilotażowe mające na celu weryfikację opracowanych pytań badawczych pod kątem ich czytelności. Wnioski z badań pilotażowych pozwoliły zakończyć prace nad ostatecznych kształtem ankiety. Aktualnie trwają badania mające na celu pozyskanie danych od konsorcjantów. W następnych krokach koncepcja badań przewiduje przeprowadzenie analiz statystycznych wyników ilościowych badań ankietowych, analiz przestrzennych ścieżki logistycznej produktów oraz analiz wariantowych lokalizacji punktu bezpośredniej sprzedaży wina dolnośląskiego. Wyniki tych badań mają stanowić podstawę dla uruchomienia punktu bezpośredniej sprzedaży wina dolnośląskiego. Wyniki badań dotyczących aktualnej dystrybucji lokalnego wina posłużyć mają ostatecznie do analizy możliwości aplikacji krótkiego łańcucha dostaw (uwzględniając uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) zgodnie z koncepcją strefy żywicielskiej, stosowanej w badaniach w sektorze gospodarki żywnościowej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.