Opracowujemy metodę marketingu "Dolnośląskiej Marki Wina"

June 10, 2021

W ramach projektu realizujemy zadanie badawcze polegające na przygotowanie wspólnego brandu dla odmian uprawianych w regionie, z których pozyskiwane są trunki o wysokich walorach jakościowych.

Pierwszym etapem badania było określenie i charakterystyka grupy docelowej, do której będzie kierowana komunikacja oraz ustalenie profilu „idealnego klienta”. W badaniu przyjęto założenie, że idealną grupą docelową będą stanowili konsumenci win rzemieślniczych (także ci potencjalni), charakteryzujący się specyficznymi cechami demograficznymi i osobowościowymi. W kolejnej fazie projektu została dokonana charakterystyka poszczególnych dolnośląskich producentów win. Prócz tego przeanalizowano dotychczasową formę komunikacji lokalnych producentów wina oraz instytucji/organizacji ich promujących w oparciu o System Identyfikacji Wizualnej (logotypy, hasła reklamowe) oraz aktywność w mediach społecznościowych. Dokonano także charakterystyki i podziału konkurencji na dalszą i bliższą (Rys. 1).

Rys.1.  Konkurencja dalsza i bliższa dla Dolnośląskiego Regionu Winiarskiego. Opracowanie własne

Ostatnim elementem przeprowadzonych badań było opracowanie analizy SWOT dla przyszłego dolnośląskiego brandu win. Analiza wykazała, że silne strony oraz szanse na rozwój dolnośląskiego brandu win przewyższają słabe strony i zagrożenia.

W następnym etapie projektu planowane jest Stworzenie „mapy percepcji” „dolnośląskiego brandu win” względem konkurencji (Polska, świat).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie agrotechniki i technologii produkcji winogron na cele przerobowe, podniesienie jakości wina, innowacyjnych metod marketingowych i organizacyjnych na rynku produktów winiarskich produkowanych lokalnie.  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: podniesienie jakości produktów winiarskich wytworzonych lokalnie.